Rady pro pozůstalé,

jak postupovat při úmrtí

Úmrtí doma:

- je nutné zavolat lékaře, který zemřelého prohlédne a vystaví list o prohlídce zemřelého

- po odchodu lékaře zavolejte pohřební službu

- šaty, které jste vybrali pro zesnulého, předáte pohřební službě,

   pokud nechcete zemřelého oblékat sami

- pokud nebudete mít šaty k dispozici, obleče pohřební služba zemřelého do rubáše

- objednání pohřbu je možné u Vás doma nebo v kanceláři pohřební služby

- pohřební služba převeze zemřelého do chladicí místnosti a zařídí pohřeb dle Vašeho přání

- pokud máte k dispozici občanský průkaz zemřelého a kartičku zdravotní pojišťovny,

  musíte je odevzdat na matriku v místě úmrtí nebo to zařídí pohřební služba za Vás

- matrika v místě úmrtí vystaví úmrtní list a zašle ho do jednoho měsíce objednavateli pohřbu

Úmrtí v nemocnici nebo jiném zdravotním zařízení:

- list o prohlídce zemřelého vystaví místní lékař

- zemřelého odvezou zaměstnanci nemocnice na patologii

- nemocnice nebo jiné zdravotní zařízení oznámí úmrtí rodinným příslušníkům

- osobní věci předá nemocnice rodinným příslušníkům

- některé cenné věci, které jsou v trezoru, předají až po proběhlém dědickém řízení

- šaty, které jste vybrali pro zesnulého, předáte pohřební službě

- pokud nemáte šaty k dispozici, obleče pohřební služba zemřelého do rubáše

- objednání pohřbu je možné u Vás doma nebo v kanceláři pohřební služby

- pohřební služba převeze zemřelého do chladicí místnosti a zařídí pohřeb dle Vašeho přání

- nemocnice na matriku odevzdá občanský průkaz a kartičku zdravotní pojišťovny, pokud ne,

  musí tak učinit pozůstalá rodina nebo pohřební služba

- matrika v místě úmrtí vystaví úmrtní list a zašle ho do jednoho měsíce objednavateli pohřbu

Při objednání pohřbu budete potřebovat:

Občanský průkaz objednavatele pohřbu a zálohu ve výši 7.000 Kč.

Informace o nároku na pracovní volno

- pohřební služba vystaví potvrzení o vyřizování a účasti na pohřbu

- když Vám zemře manžel, druh nebo dítě, máte ze zákona nárok na dva dny placeného volna

 a další placený den na pohřeb. V případě úmrtí rodičů, sourozenců, prarodičů, tchána a

 tchyně, švagra a švagrové, snachy a zetě mají zaměstnanci nárok na jeden placený den

 volna, a pokud pohřeb zařizuje, ještě den navíc. Totéž platí u vzdálenějších příbuzných,

 podmínkou však je, že s vámi žili v jedné domácnosti.

Podmínky nároku na pohřebné ve výši 5.000 Kč.

Nárok na pohřebné má osoba, která vypravila pohřeb

 a) dítěti, které bylo ke dni smrti nezaopatřeným dítětem, nebo

 b) osobě, která byla ke dni smrti rodičem nezaopatřeného dítěte, jestliže dítě nebo

 osoba uvedená v písmenu b) měly trvalý pobyt na území České republiky.

Notářské řízení

K vyřízení dědického řízení budete notářem vyzváni písemně.

Informace o vdovských, vdoveckých a syrotčích důchodech

- žadatel uplatňuje nárok na důchod u správy sociálního zabezpečení podle místa trvalého bydliště.

Přepis změny stavu v občanském průkazu

- tuto změnu provádí oddělení osobních dokladů na úřadu v místě trvalého bydliště

- nový občanský průkaz obdržíte do 30 dnů. K žádosti o nový OP se předkládá: Váš občanský průkaz,             úmrtní list (originál).

Informační povinnost o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

Ve smyslu a podle ustanovení §14 a § 20d až § 20za zák. č.  634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění předpisů pozdějších, s odkazem na občanský zákoník č. 89/2012 Sb. se poskytuje spotřebiteli ( klientu) tato 

INFORMACE o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů:

(1) Prodávající informuje spotřebitele jasným, srozumitelným a snadno dostupným způsobem o subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je pro daný typ nabízeného, prodávaného, poskytovaného nebo zprostředkovaného výrobku nebo služby věcně příslušný. Informace musí zahrnovat též internetovou adresu tohoto subjektu, kterým je Česká obchodní inspekce www.coi.cz. Jestliže prodávající provozuje internetové stránky, uvádějí se tyto informace i na těchto internetových stránkách. 

(2) V případě sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím, který se nepodařilo mezi stranami urovnat přímo, poskytne prodávající spotřebiteli informace uvedené v odstavci 1 v listinné podobě nebo na jiném trvalém nosiči dat. 

 

Jakékoliv Vaše dotazy rádi zodpovíme na NONSTOP lince

naší pohřební služby +420 388 414 610

                                  +420 606 829 735

 

 

Působnost: Vimperk, Čkyně, Vacov, Stachy, Zdíkov a okolí.

 

Kontakt

Nepřetržitá služba 24 hodin Telefon: 388 414 610
Mobil: 606 829 735
www.pohrebni-sluzba-vimperk.cz
sislpetr@seznam.cz